1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „Łap Bonusy”, zwanego dalej „Programem Lojalnościowym” lub „Programem”, jest Consumer Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyrzyska 9a, 02-455 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000859638 NIP 5223189741, REGON 387033821

1.2. Program jest realizowany na zlecenie i na rzecz spółki PORTFEL PH 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000434966, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272684682, REGON 146335629, właściciel Centrum Handlowego Galeria Jeziorak, zwany dalej „Zlecającym”.

1.3. Program odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Następujące wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

1.4.1. Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna „Łap Bonusy”, oprogramowanie, działające na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system Android lub iOS, za pomocą którego Uczestnicy mogą brać udział w Programie Lojalnościowym.

1.4.2. Galeria Handlowa – galeria handlowa znajdująca się w Centrum Handlowym Galeria Jeziorak zlokalizowanym w Iławie (14-202) przy ulicy  Królowej Jadwigi 6.

1.4.3. Aktywacja – dodatkowe, wykraczające poza podstawowe zasady Programu oraz uregulowane szczegółowo w odrębnych regulaminach, okresowe działania Organizatora prowadzone w czasie trwania Programu, przeznaczone do realizacji przez Uczestnika, umożliwiające Uczestnikowi uzyskanie dodatkowych Punktów, Nagród Specjalnych lub przywilejów w ramach Programu.

1.4.4. Ankieta – pytania Organizatora skierowane do Uczestników zadawane w kwestionariuszu umieszczonym w e-mailu jako załącznik lub na portalu społecznościowym jako link do strony WWW, na które Uczestnik odpowiada samodzielnie. Ankiety wypełniane są przez Uczestników dobrowolnie.

1.4.5. Konto – indywidualne konto Uczestnika, zakładane za pośrednictwem Aplikacji, w trakcie rejestracji Uczestnika w Programie, niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie.

1.4.6. Lokal – pomieszczenie handlowe lub usługowe znajdujące się w na terenie Galerii Handlowej, w którym Sprzedawca prowadzi działalność.

1.4.7. Nagroda – nagroda rzeczowa należna Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia wymaganej do jej odebrania liczby Punktów zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.4.8. Nagroda specjalna – przyznawana w związku z udziałem Uczestnika w Aktywacjach dodatkowych uregulowanych w odrębnych regulaminach.

1.4.9. Paragon – dowód zakupu określonych produktów i usług w Lokalach, stanowiący fiskalne potwierdzenie dokonania przez Uczestnika transakcji w Galerii Handlowej, w czasie trwania Programu Lojalnościowego, określający w szczególności wartość, datę i miejsce dokonania zakupu, a także dane Sprzedawcy.

1.4.10. Punkty – jednostki przyznawane Uczestnikom w zamian za określoną kwotę wydaną przez Uczestnika w Lokalach na dokonanie zakupu produktów i usług Sprzedawców, za wypełnienie Ankiety lub w zamian za wykonanie określonych działań, w tym w ramach Aktywacji, naliczane w okresie trwania Programu (w tym w okresie prowadzenia Aktywacji) za pośrednictwem Aplikacji, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminie Aktywacji, uprawniające Uczestników do otrzymania Nagrody lub Nagrody Specjalnej.

1.4.11. Punkt Odbioru Nagród – stoisko promocyjne znajdujące się na terenie Galerii Handlowej, w którym Uczestnik może odebrać Nagrody oraz Nagrody Specjalne.

1.4.12. Sprzedawca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo – handlową na terenie Galerii Handlowej, oferująca w Lokalach produkty lub usługi biorące udział w Programie Lojalnościowym, tj. produkty lub usługi, za zakup których Uczestnikowi przyznawane są Punkty.

1.4.13. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Programie Lojalnościowym na zasadach opisanych w Regulaminie oraz zaakceptowała warunki Regulaminu, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).

1.5. Program realizowany jest na terenie Centrum Handlowego Galeria Jeziorak.

1.6. Celem Programu o charakterze sprzedaży premiowej jest motywowanie Uczestników do odwiedzania Galerii Handlowej i do dokonywania zakupów i usług w Lokalach, poprzez przyznawanie Uczestnikom Punktów i wymianę Punktów na Nagrody i Nagrody Specjalne, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach przygotowanych na potrzeby Aktywacji.

1.7. W Programie nie mogą brać udziału osoby prawne, pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Zarządcy,   pracownicy    i    współpracownicy    firmy    2Take.it,    pracownicy i współpracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii  Handlowej  oraz  innych   podmiotów   biorących   bezpośredni   udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu, w tym także pracownicy serwisu sprzątającego i ochrony, osoby zatrudnione przez ww. podmioty na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki, przysposobieni oraz przysposabiający wszystkich wyżej wymienionych osób.

 

 1. CZAS TRWANIA PROGRAMU

2.1. Program Lojalnościowy jest przeprowadzany w okresie od dnia 26 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku włącznie z wyłączeniem dni, w których Galeria Handlowa jest nieczynna.

2.2. Czas trwania Programu Lojalnościowego może zostać skrócony lub wydłużony. Skrócenie lub wydłużenie czasu trwania Programu Lojalnościowego może nastąpić w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Uczestników przez Organizatora o takim zamiarze, z 1-miesięcznym wyprzedzeniem, drogą mailową na adres e- mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji udziału w Programie.

 

 1. APLIKACJA

3.1. Udział w Programie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.

3.2. Aplikacja dostępna jest na stronie www.galeriajeziorak.pl, a informacje o

Programie można przeczytać na stronie www.galeriajeziorak.pl.

3.3. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu udziału Uczestnika w Programie jest bezpłatne.

3.4. Aplikacja działa na telefonach komórkowych opartych na systemach Android w wersji 4.3 i nowszych lub na systemie iOS w wersji 9.0 i nowszych.

3.5. W celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji Uczestnik musi posiadać w swoim urządzeniu mobilnym ciągłe połączenie internetowe oraz udostępnić w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego dostęp do pamięci, aparatu fotograficznego, powiadomień, lokalizacji oraz połączeń sieciowych.

3.6. Na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym odpowiedzialność za szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami w ramach korzystania z Aplikacji, w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych danych lub naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do:

3.7.1. zmiany funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, w tym funkcjonalności i specyfikacji profilu, w szczególności w celu ulepszenia działania Aplikacji;

3.7.2. trwałego wyłączenia Aplikacji, w przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego, w tym w przypadku, o którym mowa w Punkcie 2 ust. 2.1 i 2.2 Regulaminu;

3.7.3. trwałego lub czasowego ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Aplikacji określonym Uczestnikom, w tym usunięcia Konta oraz wszelkich danych Uczestnika, w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, lub korzystania przez Uczestnika z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także ze względów bezpieczeństwa; w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań, które mogą godzić w interesy Galerii Handlowej, innych Uczestników lub Sprzedawców, Organizator jest uprawniony do trwałego lub czasowego ograniczenia lub wyłączenia Uczestnikowi dostępu do Aplikacji po uprzednim wezwaniu Uczestnika na piśmie, drogą elektroniczną lub ustnie w obecności świadków, do natychmiastowego zaprzestania takich działań i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 (trzy) dni, o ile Uczestnik w wyznaczonym terminie działań tych nie zaprzestanie; w przypadkach trwałego wyłączenia Uczestnikowi dostępu do Aplikacji w wyniku działań opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu powyżej, Uczestnik traci prawo do udziału w Programie; ograniczenie lub wyłączenie dostępu do Konta trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę ograniczenia lub wyłączenia dostępu; Organizator zawiadamia Uczestnika o ograniczeniu lub wyłączeniu dostępu do Konta drogą elektroniczną, na adres podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

3.8. Organizator, w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych podczas rejestracji Uczestnika, może w momencie zgłoszenia się po odbiór Nagrody poprosić Uczestnika o przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy przedstawienia takiego dokumentu Organizatorowi, Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody Uczestnikowi.

 

 1. REJESTRACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE

4.1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do Programu „Łap Bonusy” wymaga rejestracji Konta.

4.2. W celu założenie Konta Uczestnik musi posiadać własny adres e-mail lub konto w serwisie Facebook.

4.3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym.

4.4. Procedura rejestracji udziału w Programie, w tym zakładania Konta, przebiega według następujących zasad:

4.4.1. Uczestnik rozpoczyna proces rejestracji wchodząc w ikonkę Programu „Łap Bonusy” znajdującą się na stronie www.galeriajeziorak.pl.

4.4.2. Uczestnik wybiera sposób rejestracji podając konto e-mail lub klikając w ikonę Facebook, Gmail na ekranie powitalnym. W kolejnym kroku Uczestnik zostanie poproszony o podanie następujących danych: adres e-mail, imię i kod pocztowy.

4.4.3. Następnie Uczestnik składa oświadczenia woli w zakresie wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Do zakończenia procesu rejestracji i wzięcia udziału w Programie wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

4.4.4. Organizator będzie komunikował się z Uczestnikami za pomocą poczty elektronicznej. Organizator będzie przesyłał wiadomości na adresy podane przez Uczestników w procesie rejestracji do Programu lub udostępnione przez serwisy Facebook, Gmail.

4.4.5. W niektórych przypadkach w procesie rejestracji wymagane będzie potwierdzenie funkcjonalności adresu e-mail poprzez wpisanie kodu otrzymanego w wiadomości przesłanej przez Organizatora.

4.5. W przypadku zauważenia nieprawidłowości konto Uczestnika może zostać zablokowane, a uzbierane punkty skasowane.

4.6. Uczestnik obsługuje Program za pomocą Aplikacji otwieranej poprzez kliknięcie w ikonę programu na stronie www.galeriajeziorak.pl w dowolnej przeglądarce internetowej.

4.7. W celu uzyskania dostępu do Programu przez Uczestnika konieczne jest zalogowanie się do Aplikacji przy użyciu wybranego przez Uczestnika loginu (adres e-mail) i hasła lub za pośrednictwem Facebook, Gmail.

4.8. Uczestnik powinien zastosować hasło unikalne i nie ujawniać go osobom trzecim, a także chronić je przed kradzieżą. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

4.9. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto w Programie, niezależnie od liczby posiadanych urządzeń mobilnych i adresów e-mail. W przypadku zauważenia nieprawidłowości konto Uczestnika może zostać zablokowane, a uzbierane punkty skasowane.

 

 1. REJESTRACJA PARAGONÓW

5.1. Każdorazowo po dokonaniu zakupu produktów lub usług w Lokalach w okresie trwania Programu, Uczestnik otrzymuje Paragon. W celu zgłoszenia Paragonu do Programu i naliczenia Punktów, Paragon należy sfotografować telefonem bezpośrednio do Aplikacji lub zeskanować odpowiednim narzędziem (skanerem) i przesłać zeskanowane zdjęcie do Aplikacji. Po pozytywnej weryfikacji Paragonu, Punkty zostaną naliczone automatycznie.

5.2. Rejestracji podlegają tylko Paragony nie starsze niż 72 godziny, począwszy od daty i godziny zakupu widniejącej na Paragonie, dokumentujące zakup zrealizowany w Lokalu, na terenie Galerii Handlowej, o wartości minimum 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto.

5.3. Uczestnik jest uprawniony do dodania wyłącznie 2 (dwóch) Paragonów pochodzących od tego samego Sprzedawcy w ciągu 30 dni trwania programu. Dany Paragon można zarejestrować wyłącznie jednokrotnie.

5.4. W Programie nie biorą udział paragony z Biedronki.

5.5. Uczestnik musi być właścicielem Paragonu oraz osobą, która dokonała opłacenia Paragonu. Organizator oraz Zarządca mogą żądać okazania potwierdzenia dokonania płatności dla zarejestrowanych przez Uczestnika Paragonów, które zostały wgrane do Programu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konto Uczestnika może zostać zablokowane, a uzbierane punkty skasowane.

5.6. Paragony muszą być czytelnymi i niezniszczonymi oryginałami. Zdjęcie powinno zawierać cały Paragon. Paragon może nie zostać prawidłowo zarejestrowany w Aplikacji, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (pomięcia, zamazania, kreślenia, klejenia itp.). Zabronione jest podrabianie lub modyfikowanie Paragonów. Zgodnie z kodeksem karnym takie działanie jest przestępstwem.

5.7. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony za zakupy dokonane kartami podarunkowymi/ bonami wydawanymi przez Sprzedawców lub Galerię Handlową, a także za zakup samych kart podarunkowych/bonów lub doładowań kart podarunkowych/bonów, wydawanych przez Sprzedawców.

5.8. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony składające się na 1 produkt lub 1 usługę, jeśli zakup 1 produktu lub 1 usługi został rozłożony na kilka odrębnych Paragonów.

5.9. Uczestnik ma obowiązek zachować oryginał (papierowy egzemplarz) Paragonu przez cały okres trwania programu i min. 30 dni roboczych po dniu zakończenia programu. Równocześnie Organizator i Zarządca zastrzegają̨ sobie prawo do weryfikacji zarejestrowanych w Programie Lojalnościowym Paragonów, w szczególności przy odbiorze Nagrody.

5.10. Organizator oraz Zarządca mogą żądać okazania Paragonów, które zostały wgrane do Programu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Mogą również żądać podpisania oświadczenia o zebraniu punktów zgodnie z Regulaminem.

5.11. Organizator oraz Zarządca, przed wydaniem Nagrody, zastrzegają sobie prawo do ręcznego oglądania Paragonów. Punkty naliczane automatycznie w Programie nie są wiążące, jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości w czasie weryfikacji.

5.12. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony za następujące produkty i usługi: produkty lecznicze i leki, wydatki na gry losowe, zakłady wzajemne i transakcje kantorowe, karty doładowań typu pre-paid operatorów sieci telefonicznych, transakcje zapłaty za indywidualne opłaty za media (gaz, prąd, woda, telefon, Internet, czynsz za mieszkanie lub najmowany lokal), raty kredytu lub pożyczki, transakcje wymiany walut, rezerwacje oraz przedpłaty dokonane w biurach podróży, artykuły alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyroby tytoniowe i e-papierosy.

5.13. Rejestracji w Programie nie podlegają faktury, dowody sprzedaży/potwierdzenia za zakupy online dokonane przelewem, PayU lub inną formą płatności internetowej, z wyłączeniem Paragonów za zakupy dokonane online i opłacone w Lokalu.

5.14. W przypadku zwrotu produktów objętych Paragonem zarejestrowanym w Programie lub wymiany Paragonu na fakturę, Uczestnik przed dokonaniem powyższych zmian ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem w celu odpowiedniego pomniejszenia liczby Punktów w Programie Lojalnościowym. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą funkcji czatu dostępnego w aplikacji.

5.15. W przypadku, jeżeli w wyniku pomniejszenia liczby Punktów w Programie, zgodnie z ust. 5.2 powyżej, pozostała na Koncie liczba Punktów jest niewystarczająca do odbioru Nagrody, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a jeżeli Nagroda została Uczestnikowi wydana, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Nagrody lub jej równowartości (według wyboru Organizatora).

5.16. Wszelkie próby oszustwa mogą skutkować wyzerowaniem punktów lub usunięciem konta. Uczestnik ma prawo się odwołać do Organizatora przedstawiając odpowiednie dowody, w tym oryginały zarejestrowanych Paragonów. W przypadku braku porozumienia Organizator może przejść na drogę sądową.

 

 1. NALICZANIE PUNKTÓW

6.1. Punkty w Programie są naliczane wyłącznie w okresie trwania Programu, określonym w punkcie 2 Regulaminu, tj. w celu naliczenia Punktów konieczne jest dokonanie, w okresie trwania Programu, prawidłowej rejestracji Paragonu. Wyjątkiem od tej reguły są tzw. Punkty powitalne, których przyznanie omówione zostało w punkcie 6.8.

6.2. Punkty są naliczane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że w przypadku prowadzenia Aktywacji, odmienne zasady naliczania Punktów mogą być określone w regulaminie danej Aktywacji.

6.3. Punkty są naliczane na podstawie poprawnie zarejestrowanych i zweryfikowanych Paragonów według wskaźnika: 1 punkt za każde 1 zł.

6.4. Maksymalna liczba Punktów do uzyskania na podstawie jednego Paragonu wynosi 30 Punktów – w przypadku Paragonów o wartości wyższej niż 300,00 zł nie nalicza się dodatkowych Punktów, ani nie ma możliwości zarejestrowania tego Paragonu odrębnie, w celu naliczenia Punktów z tytułu pozostałej kwoty (nadwyżki).

6.5. Maksymalna liczba Punktów do uzyskania w kolejnych 30 dniach trwania programu to 2000 Punktów – w przypadku rejestracji kolejnych Paragonów w tym okresie, Punkty powyżej 2000 nie będą naliczane. Pomniejszenie liczby Punktów w wyniku odbioru Nagrody, po wcześniejszym osiągnięciu przez Uczestnika w danym okresie liczby 1000 Punktów, nie powoduje zniesienia ograniczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

6.6. Zasady naliczania Punktów ujęte w niniejszym punkcie Regulaminu obowiązują do końca trwania Programu. W przypadku przedłużenia czasu trwania Programu sposób naliczania Punktów może ulec zmianie. Ważność Punktów zebranych w Programie może zostać przez Organizatora przedłużona w przypadku przedłużenia Programu lub w ramach nowej edycji Programu, jednak przedłużenie ważności Punktów może wiązać się z ich przeliczeniem według nowych zasad.

6.7. Uczestnik może zdobyć dodatkowe Punkty poprzez wzięcie udziału w Aktywacjach. Szczegóły oraz mechanizm naliczania Punktów w powyższym zakresie znajdą się w regulaminie Aktywacji.

6.8. Uczestnik, który dokonuje rejestracji swojego udziału w Programie otrzymuje na start w prezencie 25 punktów. Punkty te są automatycznie dodawane do konta Uczestnika po prawidłowej rejestracji w Programie.

 

 1. NAGRODY I PUNKT ODBIORU NAGRÓD

7.1. W przypadku zebrania przez Uczestnika odpowiedniej liczby Punktów, Punkty te mogą być wymienione na Nagrody, na zasadach opisanych poniżej.

7.2. Uczestnik może odebrać maksymalnie jedną Nagrodę jednego typu w ciągu jednego dnia funkcjonowania Punktu Odbioru Nagród lub zamówić przesyłkę maksymalnie jednej nagrody danego typu w ciągu 30 dni trwania programu.

7.3. Nagrody dostępne są do wyczerpania zapasów. O pierwszeństwie przy odbiorze nagrody decyduje kolejność zgłoszeń do Punktu Odbioru Nagród lub kolejność zgłoszeń w Aplikacji.

7.4. Katalog Nagród wraz z liczbą Punktów, których zebranie jest konieczne do jej odebrania jest dostępny w Katalogu Nagród w Aplikacji.

7.5. Nagrodę można odebrać osobiście w Punkcie Odbioru Nagród. Punkt Odbioru Nagród znajduje się na terenie Galerii Handlowej  w wyznaczonych dniach miesiąca a godziny i dni jego funkcjonowania są podane na stronie internetowej www.galeriajeziorak.pl

7.6. W przypadku, kiedy w następstwie wystąpienia siły wyższej we wspomnianym powyżej terminie Punkt Odbioru Nagród nie może być czynny (np.: ze względu na zagrożenie epidemiczne) o dodatkowych terminach odbioru nagród Organizator poinformuje Uczestników za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji lub zamieści taką informację na stronie www.galeriajeziorak.pl

7.7. Upoważnienia do odebrania Nagrody przez osoby trzecie nie są uwzględniane.

7.8. Wartość każdej Nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej z podatku dochodowego, tj. kwoty 2.000,00 zł, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991.80.350 z zm.).

7.9. Szczegółowa procedura osobistego odbioru Nagrody jest następująca:

7.9.1. Uczestnik musi posiadać odpowiednią liczbę Punktów, uprawniających do odbioru Nagrody;

7.9.2. W celu odbioru Nagrody należy:

— zalogować się do Aplikacji i wybrać Nagrodę,

— udać się do Punktu Odbioru Nagród,

— wygenerować w obecności pracownika obsługującego Punkt Odbioru Nagród Kod odbioru nagrody (dalej: Kod) w Aplikacji poprzez kliknięcie przy wybranej Nagrodzie ikonki z koszykiem i wypełnieniem formularza oraz potwierdzić chęć odbioru nagrody przez wybranie opcji „Zamów”

— pokazać Kod pracownikowi Punktu Odbioru Nagrody, który pojawi się w Aplikacji. Pracownik skanuje kod i potwierdza odbiór nagrody w Aplikacji

— odebrać Nagrodę i podpisać dokument odbioru Nagrody.

7.9.3. Po wygenerowaniu Kodu przez Aplikację, automatycznie zmniejsza się liczba Punktów zgromadzonych przez Uczestnika na jego Koncie. Liczba odjętych Punktów jest zgodna z wartością odebranej Nagrody.

7.10. Kod jest jednorazowy, ważny jedynie w trakcie procesu odbioru nagrody, który odbywa się w Punkcie Odbioru Nagród. Klient powinien kliknąć przycisk „Odbiór nagrody” tylko przy pracowniku Punktu Odbioru Nagród, w przeciwnym przypadku nagroda może przepaść.

7.11. Regulaminy poszczególnych Aktywacji mogą ustalać odrębne zasady wydawania Nagród, w tym wprowadzać Nagrody Specjalne.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Administratorem Danych osobowych jest: 2take.it Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (02-455), przy ulicy Wyrzyska 9a.

8.2 W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się za pośrednictwem adresu: iod@2take.it

8.3 Dane osobowe przetwarzane są w celu: obsługi programu lojalnościowego

– na podstawie art. 6 ust.1(b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.4 Organizator zebrane dane osobowe będzie przetwarzać przez okres uczestnictwa w Akcji Łap Bonusy, ale nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiła ostatnia aktywność Uczestnika z zastrzeżeniem zapisów w pkt 9 niniejszego regulaminu w tym prawa do bycia zapomnianym.

8.5 Administrator przetwarza również Państwa dane osobowe w związku ze swoim uzasadnionym interesem polegającym na:

8.5.1 Przetwarzaniu danych w celu ewentualnie ochrony własnych praw lub dochodzenia roszeń oraz

8.5.2 W przypadku marketingu usług własnych.

8.6 Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do utworzenia Konta i odnotowania w systemie przyznanych Państwu Punktów.

8.7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zbierana jest dobrowolnie dla potrzeb użycia elektronicznych środków komunikacji marketingowej (e-mail, sms) albo dla potrzeb udostępnienia Państwa danych osobowych partnerom Organizatora w celu przyznania Nagrody Specjalnej.

8.8 Odbiorcą danych mogą być:

8.8.1 Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

8.8.2 Podmioty współpracujące z Administratorem w tym podmioty, którym przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług IT i obsługi programu.

8.9 Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych poza obszar EOG.

8.10 Administrator ponadto informujemy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

8.11 Dla potrzeb realizacji niniejszej Akcji Łap Bonusy decyzje o naliczeniu punktów mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany i w związku z tym przysługuje Państwu prawo do odwołania się od tej decyzji wraz z wnioskiem o indywidualne rozpatrzenie skargi. Dodatkowo Administrator dla celów statystycznych oraz dla polepszenia jakości świadczonych Państwu usług może zebrane dane osobowe poddawać procesowi profilowania.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1 Organizator i Zarządca świadczą za pośrednictwem Aplikacji następujące usługi (dalej: „Usługi”):

9.1.1 założenie i prowadzenie Konta;

9.1.2 zapewnienia udziału w Programie, tj. umożliwienie realizacji czynności związanych z udziałem w Programie, takie jak: skanowanie Paragonów, zbieranie Punktów, odbiór Nagród.

9.2 Usługa założenia i prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Uczestnikowi dedykowanego panelu w ramach Aplikacji, umożliwiającego Uczestnikowi wprowadzenie danych, modyfikację danych, dokonywanie czynności w ramach udziału w Programie, jak też śledzenia stanu zgromadzonych Punktów i odebranych Nagród. Umowa o świadczenie Usług polegająca na prowadzeniu Konta zawarta jest na czas nieoznaczony.

9.3 Usługa zapewnienia udziału w Programie polega na udostępnieniu Uczestnikowi funkcjonalności umożliwiających realizacje określonych czynności w ramach Programu, takich jak skanowanie Paragonów, zbieranie Punktów, odbiór Nagród. Umowa o świadczenie Usługi zapewnienia udziału w Programie zawierana jest na czas nieoznaczony.

9.4 Rezygnacja ze świadczenia Usług, o których mowa w ust. 9.1 ppkt 9.1.1-9.1.2 możliwa jest w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: iod@2take.it. Rezygnacja ze świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 9.1 ppkt 9.1.1 powyżej jest tożsama z rezygnacją z udziału w Programie, a rezygnacja z udziału w Programie jest tożsama z żądaniem usunięcia Konta. Po dokonaniu rezygnacji, o której mowa powyżej Uczestnik traci dostęp do Konta przez jego całkowite zablokowanie i nie ma możliwości dalszego udziału w Programie, w tym zbierania Punktów i odbierania Nagród.

9.5 Po zakończeniu korzystania z danej Usługi dane osobowe Uczestnika zostaną zanonimizowane, chyba że:

9.5.1 przetwarzanie niektórych z nich będzie konieczne dla Administratora lub Organizatora i Zarządcy w celu rozliczenia świadczonej usługi, to jest w celach księgowych i podatkowych;

9.5.2 Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług;

9.5.3 Ich przetwarzanie jest niezbędne do ochrony własnych praw Administratora lub dochodzenia przez niego roszczeń;

9.5.4 ich przetwarzanie jest konieczne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy, to jest w szczególności w celu umożliwienia Uczestnikowi złożenia reklamacji lub skorzystania z gwarancji jakości na Nagrody.

9.6 Żądania usunięcia Konta oraz realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą w zakresie przetwarzania ich danych osobowych są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania żądania.

9.7 Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Aplikacji, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Aplikacji niezamówionej informacji handlowej.

9.8 Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Uczestnika z prośbą o udostępnienie hasła do Konta, w jakiejkolwiek formie.

9.9 W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Aplikacji lub części jej funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Aplikacji.

9.10 Uczestnik, w chwili zauważenia błędu tj. błędnego naliczenia punktów bądź nieprawidłowego działania Programu, powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora wysyłając wiadomość z opisem błędu na adres info@c-gence.comPunkty zdobyte przez błąd oraz z wykorzystaniem przez Uczestnika błędu będą kasowane.

9.11 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub aktualizacji Aplikacji, Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw w dostępności do Aplikacji lub części jej funkcjonalności. Przerwy, o których mowa powyżej są wprowadzane, w miarę możliwości, w porze nocnej lub w weekendy. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. REKLAMACJE

10.1 Reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłaszane pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem okienka czatu dostępnego w Aplikacji z dopiskiem – „Reklamacja Akcja Łap Bonusy” z podaniem imienia i nazwiska daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

10.2 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku.

10.3 Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 15 stycznia 2021 r.

10.4 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje

prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom do wglądu w Aplikacji na urządzaniach mobilnych oraz na stronie www.galeriajeziorak.pl.

11.2 W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

11.3 Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad przeprowadzenia Programu na materiałach reklamowych-promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin Blovly

Zasady ogólne

Program polega na przesyłaniu zdjęć paragonów ze swoich zakupów. System rozlicza wydatki oraz sugeruje najlepsze oferty i promocje. Dodatkowo marki widząc zakupy użytkownika mogą (ale nie muszą) wysłać mu różne niespodzianki (np. sample) w celu autopromocji.

Potrzebujemy tylko Twój email (ew. numer telefonu) oraz link do Twojego profilu społecznościowego, aby móc Ci wysłać spersonalizowane rabaty raz na jakiś czas. Twoją prywatność stawiamy na pierwszym miejscu, działając zgodnie z RODO. Szczegółowe informację dotyczące ochrony danych osobowych zostały umieszczone w naszej Polityce Prywatności, którą znajdziesz na stronie www.blovly.com i w aplikacji.

W sytuacji braku aktywności przez rok (braku nowych punktów, nieodebranie nagrody itp.) usuniemy Twoje konto, informując Cię o tym 30 dni wcześniej.

Użytkownik w ciągu 1 miesiąca (30 dni) może zdobyć maksymalnie 250 puntów.

Jeśli sam chcesz zlikwidować konto to skontaktuj się z nami na rezygnacja@blovly.com

Wszelkie próby podrabiania bądź wysyłania nie swoich paragonów, rejestrowania sztucznych kont, działania masowe (np. rozbijanie paragonu na części ) oraz inne podobne praktyki oparte o niestandardowe zachowania spowodują usunięcie Twojego konta oraz mogą narazić Cię na odpowiedzialność Karną lub Karno Skarbową.

W razie innych pytań bądź wątpliwości pisz do nas na Facebooku lub na hello@blovly.com

REGULAMIN

Słownik pojęć:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”).

Organizator – Firma 2Take.it sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-455 ,ul. Wyrzyska 9A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554146, NIP: 5223028127, REGON: 361357627, która prowadzi stronę www.blovly.com

Uczestnik – osoba , która zaakceptowała niniejszy regulamin oraz politykę prywatności i założyła konto w Aplikacji.

Konkurs – akcja markeingowa o nazwie “Wysyłaj paragony, odbieraj niespodzianki”,polegająca na gromadzeniu punktów w zamian za wykonywanie działań, określonych w aplikacji oraz odpowiadaniu na pytania konkursowe.

Uczestnictwo – udział Uczestnika w Programie i Konkursach, polegający na przesyłaniu SWOICH paragonów, udzielaniu zgodnych z prawdą odpowiedzi w ankietach oraz poleceniu programu REALNYM osobom.

Program – aplikacje na stronie www.blovly.comwww.wydatki.blovly.com oraz na urządzenia mobilne iOS oraz Android, prowadzone przez Organizatora umożliwiające przesyłanie paragonów, gromadzenie punktów i udział w Konkursach.

Konto – przypisane do każdego Uczestnika założone w Programie po przeprowadzeniu rejestracji. Funkcją Konta jest zarządzanie przez Uczestnika jego danymi, oraz komunikowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem.

Zadanie Konkursowe – należy rozumieć przez to udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe przed odebraniem nagrody, przy czym Organizator zastrzega, że rozwiązanie Zadania Konkursowego nigdy nie może być zależne od przypadku, a Konkurs nigdy nie będzie grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 165, z późn. zm.).

Nagroda – nagroda w postaci rzeczy ruchomej lub abonamentu, która została wybrana przez Uczestnika po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów z tytułu Uczestnictwa w Konkursach. Oferowane prze organizatora nagrody są wyłącznie rzeczowe, i nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny (gotówkę).

Niespodzianka – możliwość otrzymania od organizatora upominku (rzeczy ruchomej lub abonamentu) w celu autopromocji. Niespodzianki są rozdawane w trybie świadczenia niepieniężnego.

 1. Wzięcie udziału w Programie
  1. Uczestnik zobowiązuje się do potwierdzenia, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Rejestracja Uczestnika jest warunkiem umożliwiającym wzięcie Udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem
 3. Są dwa sposoby rejestracji: poprzez  zalogowanie  w programie mailowo lub przez konto społecznościowe.
 4. Pierwsze zalogowanie się Uczestnika do jego Konta w Programie, stanowi pomyślnie zakończoną rejestrację.

 

 1. Organizator ma prawo do weryfikacji (sprawdzenia) prawdziwości danych wskazanych przez Uczestnika. Podanie przez Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą, stanowi podstawę do natychmiastowego zawieszania Uczestnictwa danego Uczestnika w Programie.

 

 1. Niedozwolone jest ujawnianie dostępu do swego Konta osobie trzeciej i Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia osobom niepowołanym.
  1. Weryfikacja wiarygodności

Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji wszelkich danych uzyskanych poprzez udział w Programie, drogą telefoniczną lub pocztową (również za pomocą zatrudnionej zewnętrznej firmy audytorskiej). Organizator podejmie starania w celu minimalizacji uciążliwości dla Uczestnika niniejszej weryfikacji.

 1. Uczestnictwa w Programie – warunki prawne
 1. Każdy Uczestnik może dokonać wyłącznie jednokrotnej Rejestracji w Programie i wysyłać maksymalnie dwa paragony z danego sklepu dziennie ( decyduje ta sama data na paragonie). W przypadku podejrzenia istnienia kont nie należących do tego samego Uczestnika lub masowego wysyłania paragonów, Organizator zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji i w razie gdy Konta nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia takich Kont.
  1. Użytkownik w ciągu jednego miesiąca (30 dni) może zdobyć maksymalnie 250 punktów.
 1. Mając na względzie poniższe postanowienia, udział w Programie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej i będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która zapozna się z Regulaminem, zaakceptuje jego treść oraz złoży w przepisanej formie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora.
 2. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie będą mogły uczestniczyć w Programie.
 3. Pełnoletnie osoby fizyczne, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie, które ukończyły lat trzynaście, mają możliwość przystąpienia do Programu jednak wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na przystąpienie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Niniejsze oświadczenie przedstawiciela ustawowego powinno być złożone w formie pisemnej oraz zawierać wyraźną zgodę na przystąpienie takiej osoby do Programu. Podpisany skan oświadczenia powinien zostać wysłany na adres: hello@blovly.com, zaś oryginał na adres Organizatora.
 4. Poprzez wysłanie paragonu lub zdobycie punktów w jakikolwiek innych sposób Uczestnik potwierdza, że akceptuje regulamin Programu
  1. Uczestnictwa w Programie – warunki techniczne
 1. Program jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.), a Uczestnictwo w Programie stanowi usługę w rozumieniu tej ustawy.
 2. Wymogiem prawidłowego Uczestnictwa w Programie jest połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę MS Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej albo kompatybilną z nią przeglądarkę alternatywną, np. Opera 9.5, Firefox 3.0 lub nowsze wersje tych przeglądarek. Uczestnictwo w Programie umożliwiają również aplikację Android lub iOS. Brak spełnienia powyższych warunków technicznych uniemożliwi Uczestnictwo.
  1. Ograniczenia w dostępie
 1. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do czasowego lub stałego zablokowania Uczestnikowi dostępu do udziału w Programie w razie stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
 1. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Organizatora, o której mowa w pkt 1) niniejszego ustępu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zablokowania Konta, wysyłając wiadomości e-mail, na adres: hello@blovly.com . Odwołanie powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie.
 1. Powiadomienie Uczestnika o czasowym lub stałym zablokowaniu dostępu do udziału w Programie, nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wraz z podaniem przyczyny blokady, a w przypadku blokady czasowej – także wraz ze wskazaniem okresu zablokowania.
 1. Odwołujący się zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia odwołania przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wpłynięcia odwołania w formie mailowej. W razie uwzględnienia odwołania, Organizator niezwłocznie odblokuje Uczestnikowi dostęp do Programie.
 1. Stałe zablokowanie dostępu do Programu powoduje usunięcie zablokowanego Konta przez Organizatora. Uczestnik, któremu trwale zablokowano dostęp do Programu, ma możliwość ponownego wzięcia Udziału poprzez dokonanie ponownej rejestracji zgodnie z Regulaminem, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia stałego zablokowania dostępu do Programie.
  1. Możliwość rezygnacja z Uczestnictwa
 1. Uczestnik może zrezygnować ze swego Uczestnictwa w Programie, nie podając przyczyn, w każdym czasie. Należy poinformować Organizatora pocztą elektroniczną na następujący adres mailowy: hello@blovly.com, w tytule lub w treści wiadomości wpisując adnotację „rezygnacja z uczestnictwa”.
 1. Uczestnik, który zrezygnował z Uczestnictwa, może ponownie wziąć Udziału w Programie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
  1. Nieuczciwe praktyki

Nie wolno:

 1. używać zautomatyzowanych lub masowych mechanizmów zdobywania punktów (np. rozdzielać zakupy na wiele paragonów). Można wysyłać z jednego sklepu maksymalnie dwa paragony z tą samą datą.
 2. przesyłać nie swoich paragonów – czyli dokumentów potwierdzających zakup towarów i usług, które zostały opłacone przez inna osobę.
 3. podejmować innych czynności, które byłyby sprzeczne z interesami Organizatora lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.
  1. wyrażać bezpodstawnie negatywnych opinii w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej.
 1. w jakikolwiek sposób modyfikować paragonów – w szczególności zmieniać daty czy kwoty, łączyć paragony.
  1. zakładać wielu kont na tę samą osobę.

 

 1. Poufność i ochrona danych osobowych
 1. Organizator stosuje najnowocześniejsze standardy w ochronie danych osobowych w swojej działalności, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane osobowe Uczestników są należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i tylko upoważnione przez Organizatora osoby mają do nich dostęp.

Dane przechowuje się na zabezpieczonym serwerze zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej.

 1. Obowiązkiem organizatora jest bezwzględne przestrzeganie prywatności Uczestników oraz zachowanie poufność wysyłanych przez nich danych.
 1. Organizator przekazuje swoim klientom podawane przez Uczestników informacje wyłącznie w formie zanonimizowanych zestawień statystycznych, nie podając jakichkolwiek informacji identyfikujących poszczególnych Uczestników. Należy przez to rozumieć, że w raportach z badań, opracowywanych przez Organizatora dla jego klientów na podstawie wysyłanych przez Uczestników danych podaje się wyłącznie średnie lub procenty odpowiedzi dla określonej grupy osób, np. 25% badanych mężczyzn w wieku 20-30 lat kupuje dany produkt.
 1. Szczegółowe uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie: Polityka Prywatności dostępnym na stronie www.blovly.com
  1. Postanowienia końcowe
 1. Do regulaminu mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Odpowiedzialność Organizatora za następstwa niezgodnego z Regulaminem korzystania z Programu przez Uczestników jest wyłączona.
 1. Tekst Regulaminu jest ogólnie dostępny dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Organizatora.
 1. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu, o ile taka zmiana nie będzie naruszać ani uszczuplać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany.
 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym. Brak akceptacji zmian Regulaminu, wprowadzonych przez Organizatora, uprawnia do rezygnacji z Udziału w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

Regulamin Programu „WYSYŁAJ PARAGONY – ODBIERAJ NIESPODZIANKI”

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin Programu”) ustanawia zasady programu pod nazwą

„WYSYŁAJ PARAGONY – ODBIERAJ NIESPODZIANKI” (dalej „Program”), w ramach którego przeprowadzane są przez Organizatora Konkursy i który ma na celu nagradzanie aktywnych i zaangażowanych Uczestników Programu.

 

 1. Czas trwania Programu jest bezterminowy, jednak zastrzega się, że Organizator ma prawo w każdym czasie zakończyć Program, o czym poinformuje Uczestników z co najmniej 30-dniowym uprzedzeniem w formie mailowej.
 1. Organizatorem Programu i Konkursów jest spółka: 2Take.it Spółka z o.o. zarejestrowana pod adresem Wyrzyska 9A, 02-455 Warszawa , KRS: 0000554146 NIP: 5223028127 , która prowadzi stronę www.blovly.com (dalej „Organizator”).
 2. Poprzez Uczestnictwo Uczestnikowi przyznawane są punkty zgodnie z niniejszym Regulaminiem Programu (dalej „Punkty”), które Uczestnik ma prawo w dowolnym czasie, zważając jednak na ograniczenia wynikających z niniejszego Regulaminu Programu, wymienić na Nagrody, które są dostępne w aktualnym Katalogu Programu, udostępnionym na stronie internetowej Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne a Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili bez żadnego uzasadnienia. W takim wypadku Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z tytułu Uczestnictwa nie otrzyma Nagrody.
 4. Przestaje się być Uczestnikiem Programu z chwilą rezygnacji z Uczestnictwa lub stałego zablokowania dostępu Uczestnika do Programu. Czasowe zablokowanie dostępu Uczestnika do udziału Programie, powoduje, że Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie na czas obowiązywania blokady.Nie wpływa to na ważność Konta i zebranych punktów, jednak powoduje brak możliwości ich wykorzystania przez Uczestnika w okresie obowiązywania blokady.
 1. Poprzez wartość Zadania, rozumie się liczbę Punktów, które Uczestnik może uzyskać biorąc udział w Konkursie, która zamieszczana będzie przez Organizatora każdorazowo przy Zadaniu.
 1. Dzięki jednorazowym akcjom promocyjnym, ogłaszanym przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje możliwość zebrania dodatkowych Punktów (np. za zaproszenie do udziału w Konkursie innych osób) lub dodatkowych Nagród bez konieczności wymiany zgromadzonych uprzednio Punktów. Warunki uzyskania dodatkowych Punktów lub Nagród są określone w Zaproszeniu.
 1. Utrata prawa do Uczestnictwa nie wyklucza prawa Uczestnika do wykorzystania Punktów zgromadzonych do czasu wystąpienia zdarzeń powodujących wygaśnięcie Uczestnictwa.
 1. Konsekwencją wymiany Punktów na Nagrody jest zmniejszenie liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika o wartość punktową Nagrody przewidzianą w Katalogu Programu aktualnym na dzień dokonania wyboru Nagrody.
  1. Brak jest możliwości zamiany Punktów na gotówkę, stanowiącą np. równowartość pieniężną Nagrody.
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany Nagród określonych w Katalogu Programu oraz ich wartości punktowych bez konieczności informowania Uczestników o tym fakcie. Zmiany tej może dokonać w każdym czasie aktualizując Katalog Programu. Nagrody wybrane przez Uczestnika przed dokonaniem zmiany pozostają dostępne, chyba że z przyczyn niezależnych od Organizatora wybrana Nagroda nie będzie już dostępna (np. wskutek wyczerpania zapasów magazynowych). W takiej sytuacji Organizator przedstawi Uczestnikowi propozycję Nagrody zamiennej, spośród Nagród dostępnych w aktualnym Katalogu Programu, której wartość będzie zbliżona lub wyższa niż wartość Nagrody wybranej pierwotnie przez Uczestnika.
 1. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie i może w każdym czasie sprawdzić liczbę zgromadzonych Punktów.
 1. Organizator wyłącza możliwość przekazywania w jakikolwiek sposób Punktów zgromadzonych na Koncie, na rzecz innych Uczestników.

 

 1. W sytuacji gdy Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w Programie lub gdy został zablokowany mu dostępu do Programu, to takiemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia zdarzenia powodującego utratę możliwości Uczestnictwa. Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika w formie mailowej. Po upływie 30 (trzydziestu) dni od poinformowania, Konto Uczestnika ulega likwidacji i jednocześnie następuje bezpowrotna utrata zgromadzonych na nim Punktów.
 1. Postanowienia pkt 16 stosuje się odpowiednio po upływie roku od daty ostatniego przyznania Uczestnikowi Punktów, czyli po roku od chwili gdy Uczestnik uzyskał punkty lub wymienił je na Nagrodę.
 1. Organizator powoła stałą Komisję Konkursową, w składzie 3-osobowym, której zadaniem będzie zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, w szczególności ocena prawidłowości rozwiązywania Zadań Konkursowych oraz wyłaniania zwycięzców Konkursów
 1. Od momentu wyboru nagrody przez Uczestnika i poinformowania o tym Organizatora, liczy się 30 dniowy termin, w którym Organizator zobowiązuje się do weryfikacji konta użytkownika i w przypadku gdy uczestnik nie naruszył regulaminu do przekazania Nagrody, mailowo lub na wskazany przez Uczestnika adres na terenie Polski, chyba, że Uczestnik i Organizator uzgodnią inny sposób doręczenia Nagrody. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu dostarczenia Nagrody, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik złamał Regulamin lub zaistnieją przyczyny niezależne od Organizatora, o czym Uczestnik będzie każdorazowo informowany.
 1. Do momentu wydania nagrody Uczestnik musi przetrzymywać wszystkie paragony w formie papierowej. Organizator może poprosić Uczestnika o ponowne zrobienie zdjęć lub wysłanie pocztą paragonów w celu weryfikacji. Paragony zostaną zwrócone Uczestnikowi wciągu 30 dni od ich otrzymania. W przypadku niewysłania przez Uczestnika paragonów, Organizator ma prawo anulować zgromadzone punkty.
 1. Przy weryfikacji konta Organizator ma prawo prosić Uczestnika o wysłanie mailowego potwierdzenia, że żadne zapisy Regulaminu nie zostały złamane, w szczególności, że zakupy z paragonu zostały opłacone przez Uczestnika. W przypadku odmowy wysłania oświadczenia Organizator ma prawo anulować zgromadzone punkty.
 1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika stwierdzonego w szczególności podczas weryfikacji konta po odebraniu nagrody, Organizator ma prawo zamknąć konto Uczestnika informując go o tym mailowo. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika nagroda nie jest wydawana. Uczestnik ma prawo odwołać się od decyzji Organizatora wysyłając maila na adres hello@blovly.com.
 1. Wskazana w aplikacji ilość zdobytych punktów nie jest wiążąca – punkty są przyznawane przez system automatycznie a system może nie wykryć nadużyć. Ilość zdobytych punktów jest potwierdzana podczas weryfikacji konta po zamówieniu nagrody. Wydanie nagrody oznacza, że  Organizator  zaakceptował ilość zdobytych puntów przez Uczestnika.
 1. Reklamacje oraz uwagi należy składać pisemnie na adres Organizatora lub mailowo na hello@blovly.com
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z przesyłaniem Nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu, np. leżące po stronie firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
 1. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi dotyczące Nagród należy składać bezpośrednio do ich producentów i autoryzowanych dystrybutorów. Organizator będzie mógł udzielić pomocy Uczestnikowi przy dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie ograniczonym wyłącznie do przekazania producentowi zgłoszenia reklamacyjnego złożonego przez Uczestnika. Aby móc z tego skorzystać Uczestnik powinien: przesłać na adres Organizatora zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej, w którym zawarty zostanie opis wady Nagrody wraz ze wskazaniem żądania (wydanie nowej Nagrody wolnej od wad lub zwrot na Konto Uczestnika Punktów, które przeznaczył na Nagrodę) oraz odesłać wadliwą Nagrodę, korzystając z Poczty Polskiej, na koszt oraz adres Organizatora. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego i zwrotu wadliwego towaru. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników z tytułu rękojmi lub gwarancji jest wyłączona, w sytuacji gdy wykraczałaby poza podjęcie czynności opisanych powyżej w niniejszym ust. Ponadto Organizator nie przejmuje na siebie jakichkolwiek kosztów z tego tytułu wykraczających poza w/wym czynności.
 1. Nie ma możliwości zwrotu bądź wymiany Nagród wybranych przez Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Programu. Organizator nie będzie wystawiał faktur VAT na Nagrody uzyskane przez Uczestnika.
 1. Organizator zobowiązuje się do pokrycia wszystkich podatków związanych z uczestnictwem w Programie, o ile takie będą należne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.).Przekazanie Nagród odbywać się będzie każdorazowo z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (w tym również przez Internet) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.
 1. Wysłanie przez Uczestnika pierwszego Paragonu odczytuje się jako złożenie oświadczenia, że Uczestnik przyjął do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu Programu.